Pagina 2 din 30« Anunțuri mai noi1234 ... 30Anunțuri mai vechi »
20noi.2018

Procedura de atribuirea a contractului de servicii de creație și producție

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța lansează procedura de atribuirea a contractului de servicii de creație și producție în vederea realizării contractului de brand al CT BUS.

Condiții de participare:
• Orice persoană poate participa la procedura de atribuire.
• După expirarea termenului de depunere, ofertanții vor fi invitați la sediul din str. Industrială nr. 8, Constanța, începând de luni, 3 decembrie 2018, pentru prezentarea ofertei.
• Prezentarea va dura max. 30 min.
• Materialele necesare prezentării sunt în sarcina ofertantului.
• Declararea ofertei câștigătoare se va face în 5 zile de la prezentare.

Criterii de atribuire:
• În urma prezentării, juriul va acorda puncte de la 1 la 10.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Constanţa, str. Industrială nr. 8 - Serviciul marketing; telefon: 0241 618 581 - interior 405 sau 0241 553 765 – Nina Popescu; adresa e-mail: marketing@ratc.ro.

Termenul de trimitere a ofertelor se prelungeste până la data de 29 noiembrie 2018.

Caiet de sarcini - rebranding

Addendum:
- cesionarea drepturilor de autor se va efectua după achitarea integrală a contravalorii serviciilor
- caietul de sarcini va cuprinde și valoarea arhitecturii de brand


19noi.2018

Anunț de interes public

Reamintim că mâine, 20 noiembrie 2018, este ultima zi până la care pot depune cererile pentru permisul de călătorie RATC, valabile pentru anul 2019, pensionarii beneficiari ai H.C.L. nr. 302/29.09.2017, modificată prin H.C.L. nr. 286/31.07.2018.

Cererile împreună cu actele aferente se pot depune la următoarele locații:
- la toate punctele de vânzare ale R.A.T.C. Constanța;
- la sediu RATC Constanța, str. Industrială nr. 8;
- la toate Cluburile Pensionarilor.

Categoriile ce pot beneficia de permise de călătorie RATC și documentele necesare:
Pensionari cu pensii până la 1600 lei (inclusiv):
• cerere tip;
• copie B.I./C.I.- copie și original;
• cupon de pensie – copie.
Persoane în vârstă, de peste 60 de ani, care nu realizează venituri:
• cerere tip;
• copie B.I./C.I. - copie și original;
Persoane în vârstă, de peste 70 de ani, indiferent de venituri:
• cerere tip;
• copie B.I./C.I – copie și original.;

Permisele de călătorie se vor primi la domiciliu, prin poștă.

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica permisul de călătorie astfel:
elevii și studenții orfani – pot obține permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
persoanele cu dizabilități (cu handicap grav și accentuat) și asistenții personali ai pesoanelor cu handicap grav sau asistenții acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S.P.C Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (blocul Turn-Gară);
persoanele cu dizabilități cu grad de handicap mediu și ușor - permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
deținuții politici (decret - lege nr. 118/1990) și persoanele strămutate (Legea nr. 189/2000) – pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța - Gară / de la sediul R.A.T.C. Constanța;
șomerii - pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – Delfinariu, KM 4.


14nov.2018

ANUNȚ

privind concursul pentru ocuparea postului de Auditor Intern


Având în vedere prevederile Regulamentului nr 1500/05.02.2018 privind ocuparea unui post vacant pentru personalul din cadrul R.A.T.C. Constanța, precum și programul încărcat al membrilor comisiei de concurs - data limită pentru depunera dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de Auditor Intern se modifică, noul termen până la care se pot depune dosare pentru concurs fiind data de 21.11.2018, ora 15:00

Secretar comisie de concurs, Dumitru Ligia

12noi.2018

Reamintim că marți, 20 noiembrie, este data până la care pot depune cererile pentru permisul de călătorie RATC, valabile pentru anul 2019, pensionarii beneficiari ai H.C.L. nr. 302/29.09.2017, modificată prin H.C.L. nr. 286/31.07.2018.

Cererile împreună cu actele aferente se pot depune la următoarele locații:
- la toate punctele de vânzare ale R.A.T.C. Constanța;
- la sediu RATC Constanța, str. Industrială nr. 8;
- la toate Cluburile Pensionarilor.

Categoriile ce pot beneficia de permise de călătorie RATC și documentele necesare:
Pensionari cu pensii până la 1600 lei (inclusiv):
• cerere tip;
• copie B.I./C.I.- copie și original;
• cupon de pensie – copie.
Persoane în vârstă, de peste 60 de ani, care nu realizează venituri:
• cerere tip;
• copie B.I./C.I. - copie și original;
Persoane în vârstă, de peste 70 de ani, indiferent de venituri:
• cerere tip;
• copie B.I./C.I – copie și original.;

Permisele de călătorie se vor primi la domiciliu, prin poștă.

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica permisul de călătorie astfel:
elevii și studenții orfani – pot obține permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
persoanele cu dizabilități (cu handicap grav și accentuat) și asistenții personali ai pesoanelor cu handicap grav sau asistenții acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S.P.C Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (blocul Turn-Gară);
persoanele cu dizabilități cu grad de handicap mediu și ușor - permisul de călătorie de la toate punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța;
deținuții politici (decret - lege nr. 118/1990) și persoanele strămutate (Legea nr. 189/2000) – pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța - Gară / de la sediul R.A.T.C. Constanța;
șomerii - pot obține permisul de călătorie de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – Delfinariu, KM 4.


12noi.2018

Spațiu publicitar autobuze etajate

R.A.T.C. Constanța închiriază spațiu publicitar exterior pentru 6 autobuze etajate (double-decker), pentru sezonul estival 2019, perioada 15 iunie – 15 septembrie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Constanţa, str. Industrială nr. 8 - Serviciul marketing; telefon: 0241 618 581 - interior 405 sau 0241 553 765 – Nina Popescu; adresa e-mail: marketing@ratc.ro.

Ofertele se trimit până la data de 16 noiembrie 2018.

09nov.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Inginer autovehicule rutiere cod C.O.R.: 214412

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in subordinea sefului de atelier mentenanta
Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare autovehicule rutiere, minim 5 ani

a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
• cazierul judiciar
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;

Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241/618581, interior 438

b) Candidatul ideal:

c) Conditiile specifice:
• Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă autovehicule rutiere;
• Experienta in mentenanta si reparatii autovehiculelor rutiere de cel putin 5 ani;
• Cunoasterea legislatiei specifice: RNTR 9;
• Cunostinte specifice activitatii de mentenanta, diagnoza si reparatii Ia mijloacelor auto de tipul:heavy trucks, autobuze, autocare;
• Capacitate de organizare, planificare si de a lucra sub presiune;
• Gandire analitica critica si obiectiva, atentie distributiva, atenţie la detalii;
• Comunica intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer), aplicatii de diagnosticare automotive.

c) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

d) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta04.12.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta06.12.201810:00

Bibliografia:
• OG 27/2011 privind transporturile rutiere
• OMTC 2131/2005
• OMTC 572/2016 – RNTR 9
• Codul Muncii

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs29.11.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs04.12.2018 – scris
06.12.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă04.12.2018
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu06.12.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile05.12.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor06.12.2018

Presedinte comisie,
Dumitrache Aristide Catalin

07nov.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist achizitii cod C.O.R.: 332301

Perioada determinata 24 luni


a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Biroul Achizitii

b)Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare + Curs achizitii publice
Studii: Experienta in functia respectiva/similara: 2 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice;
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
-adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241/618581, interior 438

d) Candidatul ideal:

e) Condițiile specifice:
Experienta in achizitii produse tehnice
Utilizarea sistemului electronic de achizitii publice (SICAP);
Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel);
Excelente abilitati de relationare si negociere
Cunostinte medii limba engleza

e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta26.11.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta28.11.201810:00

Bibliografia:
Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Normele metodologice de aplicare a Legii 99/2016
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs Data limită 21.11.2018 ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs26.11.2018
28.11.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă26.11.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu28.11.2018
5Data până la care se pot depune contestaţiile27.11.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestațiilor și rezultatele finale ale concursului28.11.2018

Președinte comisie,

Gevat Bari


07nov.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern cod C.O.R.: 241306

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare, minim 5 ani

a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
- cazierul judiciar
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

b) Candidatul ideal:

c) Condițiile specifice:
Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă-profil economic;
Auditor financiar certificat membru organismului profesional CAFR de cel putin 5 ani;
Experienta anterioara in audit intern;
Management organizațional, control intern şi guvernantă;
Cunoasterea legislatiei specifice si a metodologiei de audit intern;
Experienta in activitati de control si audit financiar;
Gandire analitica critica si obiectiva, atentie distributiva si la detalii analiză şi sinteză, simţ tehnic, atenţie la detalii;
Comunica intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris, bun mediator;
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer, gestiune baze de date, alte)

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta05.12.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta07.12.201810:00

Bibliografia:
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;
Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfă?oară activitatea de control financiar preventiv propriu;
O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs03.12.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs05.12.2018 – scris
07.12.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă05.12.2018
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu07.12.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile06.12.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor07.12.2018

Președinte comisie,

Soceanu Mariana


25oct.2018

Asfaltare pe strada Termele Romane

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, sâmbătă, 27 octombrie 2018, în intervalul orar 08:00 - 18:00, S.C. Confort Urban S.R.L. execută lucrări de asfaltare a carosabilului pe strada Termele Romane, în dreptul stațiilor Bus, tronsonul cuprins între strada Traian şi Valea Portului - Poarta 1.

Astfel, liniile de autobuz 42, 44, 48, 51, 101C, vor întoarce la sensul giratoriu de la Poarta 2 și vor opri în stația Fantasio de pe strada Mihai Viteazul.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

deviere traseu

19oct.2018

Închiriere pentru depozitare

R.A.T.C. Constanta închiriază spaţiu pentru depozitare (hala industrială) cu suprafaţă de minim 150 mp (maxim 660,04 mp),în locaţia din str.Industrială nr.10 (corp C4-Hala 3).
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Constanţa, str.Industrială nr.8-Serviciul Administrativ-Patrimoniu; telefon: 0241 618581-interior 412-Ungureanu Mariana; adresa e-mail:mariana.ungureanu@ratc.ro.

Pagina 2 din 30« Anunțuri mai noi1234 ... 30Anunțuri mai vechi »