• office@ratc.ro
 • 0241-618.581
 • 0241-694.863
 • Str. Industrială nr.8, Constanța

Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 3123Știri mai vechi »
10aug.2017

Angajări

privind concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de
Sef Birou Marketing cod C.O.R.: 121102
 1. Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1
  Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Sef Serviciu Marketing - Director Adj. Exploatare
  Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Sef Birou Marketing
 2. Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  Studii: Superioare
  Vechime în specialitate: 5 ani
 3. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
  • carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveți calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanța);
  • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcția pentru care candidați;
  • adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae (CV).
 4. Locul de depunere a dosarului de concurs: sediul R.A.T.C. Constanţa, str. Industrialǎ nr. 8 - Biroul Resurse Umane pȃna la data de 30.08.2017
  Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
  Nume și prenume: Fizula Cadrie, Telefon: (40 ) - (241) 618581
 5. Condițiile generale necesare ocupării postului:
  • să aveți cetățenie română și domiciliul în România;
  • să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
  • să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aveți capacitate deplină de exercițiu;
  • să aveți o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 6. Condiţiile specifice necesare ocupǎrii postului
  • studii superioare;
  • cunostinte de legislatie : Codul Muncii, legea societatilor comerciale, contracte economice, publicitate si domeniul transportului rutier
  • cunoştinţe în operare Word si Excel peste nivel mediu;
 7. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
  Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiData Ora începerii
  1.InterviulSediul RATC Constanta04.09.201713:00
  1.Proba scrisăSediul RATC Constanta04.09.201710:00
 8. Bibliografia:
  • Legea nr.92/2007 - privind serviciile de transport public local
  • Legea nr.51/2006 - a serviciilor publice comunitare
  • Legea nr.53/2003 - Codul muncii
  • Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
  • Legea nr.148/2000 – privind publicitatea
  • Codul Civil - contractele economice
  • Legea 185/2013
 9. Calendarul de desfășurare a concursului:
  Nr.crt.Tipul probeiTermene
  1.Depunerea dosarelor de concursData limită: 30.08.2017 Ora: 12:00
  2.Datele de desfășurare a probelor de concursCele stabilite la nr. 6
  3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru interviu24 ore
  4.Termenul în care se pot depune contestațiileData limita: 05.09.2017 ora 12:00
  5.Termenul în care se afișează rezultatele contestațiilor24 ore

joi, 10 august 2017


09aug.2017

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 8 posturi de șoferi autobuz în ziua de 4 septembrie ora 9 la sediul RATC din strada Industrială nr. 8, Constanța, în conformitate cu prevederile legale:
 • salariul de baza 1502 lei – 1816 lei;
 • spor pentru vechime in munca 5 – 25 %;
 • tichete de masă;
 • alte beneficii, conform Contractului Colectiv de Munca.
Concursul va consta în următoarele probe:
 • selectarea dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa (chestionar de circulatie);
 • interviu;
 • selecția dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs și se noteaza cu admis sau respins;
 • pot participa la proba următoare numai candidații admisi la proba precedentă.
Acte necesare pentru înscriere la concurs:
 • copie act identitate;
 • cazier auto;
 • copie carnet de munca și alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor de atestare profesională;
 • CV privind activitatea desfasurată;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate;
 • cerere de inscriere la concurs.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate. Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str. Industrială nr.8, Birou Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0241 618581 interior 401.

joi, 10 august 2017


09aug.2017

Angajări

privind concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de
Sef Serviciu Resurse Umane cod C.O.R.: 121205
 1. Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1
  Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Director General
  Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Sef Serviciu Resurse Umane
 2. Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  Studii: Superioare
  Vechime în specialitate: 5 ani
 3. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
  • carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveți calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanța);
  • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcția pentru care candidați;
  • adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae (CV).
 4. Locul de depunere a dosarului de concurs: sediul R.A.T.C. Constanţa, str. Industrialǎ nr. 8 - Biroul Resurse Umane pȃna la data de 30.08.2017
  Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
  Nume și prenume: Fizula Cadrie, Telefon: (40 ) - (241) 618581
 5. Condițiile generale necesare ocupării postului:
  • să aveți cetățenie română și domiciliul în România;
  • să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
  • să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aveți capacitate deplină de exercițiu;
  • să aveți o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 6. Condiţiile specifice necesare ocupǎrii postului
  • studii superioare;
  • cunostinte de legislatie : Codul Muncii, legea nr.15/1990, legea nr.62/2011, Codul Civil, Codul Fiscal etc.;
  • cunoştinţe în operare Word si Excel peste nivel mediu;
 7. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
  Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiData Ora începerii
  1.InterviulSediul RATC Constanta04.09.201713:00
  1.Proba scrisăSediul RATC Constanta04.09.201710:00
 8. Bibliografia:
  • Legea nr.52/2003 - Codul muncii, cu modificarile şi completǎrile ulterioare
  • Legea nr.62/2011 - a dialogului social
  • Legea nr.15/1990 - reorganizarea unitatilor economice de stat
  • Codul Civil, Codul Fiscal
 9. Calendarul de desfășurare a concursului:
  Nr.crt.Tipul probeiTermene
  1.Depunerea dosarelor de concursData limită: 30.08.2017 Ora: 12:00
  2.Datele de desfășurare a probelor de concursCele stabilite la nr. 6
  3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru interviu24 ore
  4.Termenul în care se pot depune contestațiileData limita: 05.09.2017 ora 12:00
  5.Termenul în care se afișează rezultatele contestațiilor24 ore

miercuri, 09 august 2017


09aug.2017

Angajări

privind concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de
Inginer mecanic cod C.O.R.: 214401
 1. Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 3
  Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Director Tehnic
  Denumirea postului pentru care se organizează concursul: inginer mecanic
 2. Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  Studii: Superioare
  Vechime în specialitate: 5 ani
 3. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
  • carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveți calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanța);
  • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcția pentru care candidați;
  • adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae (CV).
 4. Locul de depunere a dosarului de concurs: sediul R.A.T.C. Constanţa, str. Industrialǎ nr. 8 - Biroul Resurse Umane pȃna la data de 30.08.2017
  Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
  Nume și prenume: Fizula Cadrie, Telefon: (40 ) - (241) 618581
 5. Condițiile generale necesare ocupării postului:
  • să aveți cetățenie română și domiciliul în România;
  • să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
  • să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aveți capacitate deplină de exercițiu;
  • să aveți o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 6. Condiţiile specifice necesare ocupǎrii postului
  • studii superioare;
  • cunoștinte de legislatie : Codul Muncii, SSM, RNTR 9, etc.;
  • cunoştinţe în operare Word si Excel peste nivel mediu;
 7. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
  Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiData Ora începerii
  1.InterviulSediul RATC Constanta31.08.201713:00
  1.Proba scrisăSediul RATC Constanta31.08.201710:00
 8. Bibliografia:
  • Legea nr.52/2003 - Codul muncii, cu modificarile şi completǎrile ulterioare
  • Ordonanta de Guvern nr.27/2011 privind transporturile rutiere
  • OMTC 2131/2005; OMTC 572/2016 - RNTR 9
 9. Calendarul de desfășurare a concursului:
  Nr.crt.Tipul probeiTermene
  1.Depunerea dosarelor de concursData limită: 30.08.2017 Ora: 12:00
  2.Datele de desfășurare a probelor de concursCele stabilite la nr. 6
  3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru interviu24 ore
  4.Termenul în care se pot depune contestațiileData limita: 04.09.2017 ora 12:00
  5.Termenul în care se afișează rezultatele contestațiilor24 ore

miercuri, 09 august 2017


17iul.2017

Anunț

privind concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de
Specialist Relatii Publice, cod C.O.R.: 243201

 1. Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1
  Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Director General
  Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist Relaţii Publice
 2. Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
  Studii: Facultatea de Jurnalism; Filologie - Limbi straine
  Vechime în specialitate: minim 5 ani
 3. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
  • carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveți calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanța);
  • cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcția pentru care candidați;
  • adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae (CV).
 4. Locul de depunere a dosarului de concurs: sediul R.A.T.C. Constanţa, str. Industrialǎ nr. 8 - Biroul Resurse Umane pȃna la data de 14.08.2017
  Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
  Nume și prenume: Fizula Cadrie, Telefon: (40 ) - (241) 618581
 5. Condițiile generale necesare ocupării postului:
  • să aveți cetățenie română și domiciliul în România;
  • să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
  • să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • să aveți capacitate deplină de exercițiu;
  • să aveți o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 6. Condiţiile specifice necesare ocupǎrii postului
  • experienţa în domeniul comunicǎrii şi a relaţiilor publice – minim 5 ani;
  • studii superioare jurnalism ; filologie – limbi strǎine;
  • cunoştinţe de legislaţie în domeniul comunicǎrii şi a relaţiilor publice;
  • cunoştinţe în operare Word si Excel peste nivel mediu;
 7. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
  Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiData Ora începerii
  1.InterviulSediul RATC Constanta16.08.201710:00
 8. Bibliografia:
  • Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Norme metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001;
  • Legea nr.52/2003 - Codul muncii, cu modificarile şi completǎrile ulterioare
 9. Calendarul de desfășurare a concursului:
  Nr.crt.Tipul probeiTermene
  1.Depunerea dosarelor de concursData limită: 13.08.2017 Ora: 12:00
  2.Datele de desfășurare a probelor de concursCele stabilite la nr. 6
  3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru interviu17.08.2017
  4.Termenul în care se pot depune contestațiile17.08.2017
  5.Termenul în care se afișează rezultatele contestațiilor17.08.2017

luni, 17 iulie 2017


13iul.2017

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi de șoferi autobuz în ziua de 14 august 2017 ora 9 la sediul RATC din strada Industrială nr. 8, Constanța, în conformitate cu prevederile legale:
 • salariul de baza 1502 lei – 1816 lei;
 • spor pentru vechime in munca 5 – 25 %;
 • tichete de masă;
 • alte beneficii, conform Contractului Colectiv de Munca.
Concursul va consta în următoarele probe:
 • selectarea dosarelor de înscriere;
 • proba scrisa (chestionar de circulatie);
 • interviu;
 • selecția dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs și se noteaza cu admis sau respins;
 • pot participa la proba următoare numai candidații admisi la proba precedentă.
Acte necesare pentru înscriere la concurs:
 • copie act identitate;
 • cazier auto;
 • copie carnet de munca și alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor de atestare profesională;
 • CV privind activitatea desfasurată;
 • adeverință care să ateste starea de sănătate;
 • cerere de inscriere la concurs.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate. Înscrierile se fac la sediul RATC din Constanța, str. Industrială nr.8, Birou Resurse Umane. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0241 618581 interior 401.

joi, 13 iulie 2017


Pagina 1 din 3123Știri mai vechi »