Știri - Angajări, cariere

Pagina 2 din 7« Știri mai noi1234 ... 7Știri mai vechi »
26nov.2018

Auditor intern

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern cod C.O.R.: 241306

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare, minim 3 ani

a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
- cazierul judiciar
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

b) Candidatul ideal:

c) Condițiile specifice:
Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă-profil economic;
Experienta anterioara in audit intern;
Management organizațional, control intern şi guvernantă;
Cunoasterea legislatiei specifice si a metodologiei de audit intern;
Experienta in activitati de control si audit financiar;
Gandire analitica critica si obiectiva, atentie distributiva si la detalii analiză şi sinteză, simţ tehnic, atenţie la detalii;
Comunica intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris, bun mediator;
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer, gestiune baze de date, alte)

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta18.12.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta20.12.201810:00

Bibliografia:
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;
Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfă?oară activitatea de control financiar preventiv propriu;
O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.12.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs18.12.2018 – scris
20.12.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă18.12.2018
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu20.12.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile19.12.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale concursului20.12.2018

Președinte comisie,

Soceanu Mariana

luni, 26 noiembrie 2018


14nov.2018

ANUNȚ

privind concursul pentru ocuparea postului de Auditor Intern


Având în vedere prevederile Regulamentului nr 1500/05.02.2018 privind ocuparea unui post vacant pentru personalul din cadrul R.A.T.C. Constanța, precum și programul încărcat al membrilor comisiei de concurs - data limită pentru depunera dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de Auditor Intern se modifică, noul termen până la care se pot depune dosare pentru concurs fiind data de 21.11.2018, ora 15:00

Secretar comisie de concurs, Dumitru Ligia

miercuri, 14 noiembrie 2018


09nov.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Inginer autovehicule rutiere cod C.O.R.: 214412

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in subordinea sefului de atelier mentenanta
Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare autovehicule rutiere, minim 5 ani

a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
• cazierul judiciar
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;

Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241/618581, interior 438

b) Candidatul ideal:

c) Conditiile specifice:
• Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă autovehicule rutiere;
• Experienta in mentenanta si reparatii autovehiculelor rutiere de cel putin 5 ani;
• Cunoasterea legislatiei specifice: RNTR 9;
• Cunostinte specifice activitatii de mentenanta, diagnoza si reparatii Ia mijloacelor auto de tipul:heavy trucks, autobuze, autocare;
• Capacitate de organizare, planificare si de a lucra sub presiune;
• Gandire analitica critica si obiectiva, atentie distributiva, atenţie la detalii;
• Comunica intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer), aplicatii de diagnosticare automotive.

c) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

d) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta04.12.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta06.12.201810:00

Bibliografia:
• OG 27/2011 privind transporturile rutiere
• OMTC 2131/2005
• OMTC 572/2016 – RNTR 9
• Codul Muncii

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs29.11.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs04.12.2018 – scris
06.12.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă04.12.2018
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu06.12.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile05.12.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor06.12.2018

Presedinte comisie,
Dumitrache Aristide Catalin

vineri, 09 noiembrie 2018


07nov.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist achizitii cod C.O.R.: 332301

Perioada determinata 24 luni


a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Biroul Achizitii

b)Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare + Curs achizitii publice
Studii: Experienta in functia respectiva/similara: 2 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice;
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveti calitatea de salariat al RATC Constanta)
- cazierul judiciar in original
-adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241/618581, interior 438

d) Candidatul ideal:

e) Condițiile specifice:
Experienta in achizitii produse tehnice
Utilizarea sistemului electronic de achizitii publice (SICAP);
Utilizator experimentat operare PC (Word, Excel);
Excelente abilitati de relationare si negociere
Cunostinte medii limba engleza

e) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta26.11.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta28.11.201810:00

Bibliografia:
Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
Normele metodologice de aplicare a Legii 99/2016
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs Data limită 21.11.2018 ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs26.11.2018
28.11.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă26.11.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu28.11.2018
5Data până la care se pot depune contestaţiile27.11.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestațiilor și rezultatele finale ale concursului28.11.2018

Președinte comisie,

Gevat Bari

miercuri, 07 noiembrie 2018


07nov.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern cod C.O.R.: 241306

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor: Superioare, minim 5 ani

a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
- cazierul judiciar
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

b) Candidatul ideal:

c) Condițiile specifice:
Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă-profil economic;
Auditor financiar certificat membru organismului profesional CAFR de cel putin 5 ani;
Experienta anterioara in audit intern;
Management organizațional, control intern şi guvernantă;
Cunoasterea legislatiei specifice si a metodologiei de audit intern;
Experienta in activitati de control si audit financiar;
Gandire analitica critica si obiectiva, atentie distributiva si la detalii analiză şi sinteză, simţ tehnic, atenţie la detalii;
Comunica intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris, bun mediator;
Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer, gestiune baze de date, alte)

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta05.12.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta07.12.201810:00

Bibliografia:
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;
Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfă?oară activitatea de control financiar preventiv propriu;
O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs03.12.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs05.12.2018 – scris
07.12.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă05.12.2018
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu07.12.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile06.12.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor07.12.2018

Președinte comisie,

Soceanu Mariana

miercuri, 07 noiembrie 2018


25sep.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă cod C.O.R.: 226303

a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- CV în format Europass, redactat în limba română (original);
- Cazier judiciar (original);
- Act identitate (copie simpla);
- Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- Documente doveditoare ale activității (carnet de munca/adeverințe vechime/extras Revisal- copie simplă);
- Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitătile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica Liliana
Telefon: 0241/618581, interior 438

c) Condițiile specifice:
Studii de specialitate - studii superioare profil tehnic finalizate
Curs in domeniul SSM cu o durată de 80 de ore
Curs de cadrul tehnic cu atribuții SU (PSI)
Experiența: minim 3 ani vechime în domeniul SSM; reprezintă avantaj experiența profesională în companii mari, a caror activitate implică expunerea la riscuri ridicate în materie de securitate și sănătate în muncă
Capacitatea de planificare, organizare și control
Capacitate foarte buna de comunicare si relationare
Engleza – nivel business mediu
Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel mediu

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta16.10.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta19.10.201810:00

Bibliografia:
Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;
H.G. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea 319/2006;
H.G. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca;
H.G.971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Codul Muncii
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.10.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs16.10.2018 – scris
19.10.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă16.10.2018
4Termenul până la care se pot depune contestaţiile17.10.2018
5Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor18.10.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu și rezultatele finale ale concursului19.10.2018

Președinte comisie,

Bari Gevat

marți, 25 septembrie 2018


Pagina 2 din 7« Știri mai noi1234 ... 7Știri mai vechi »