Știri - Angajări, cariere

Pagina 3 din 7« Știri mai noi12345 ... 7Știri mai vechi »
24sep.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef oficiu juridic cod C.O.R.: 134916

a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef oficiu juridic

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- CV în format Europass, redactat în limba română (original);
- Cazier judiciar (original);
- Act identitate (copie simpla);
- Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- Documente doveditoare ale activității (carnet de munca/adeverințe vechime/extras Revisal- copie simplă);
- Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitătile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica Liliana
Telefon: 0241/618581, interior 438

c) Condițiile specifice:
Studii de specialitate - studii superioare juridice finalizate
Experiența: minim 5 ani vechime în domeniul juridic
Reprezintă avantaj experiența în domeniul juridic cu expunere la probleme ce țin de dreptul civil, comercial, dreptul muncii, precum și experiența în relația cu sindicatele;
Abilități foarte bune de negociere, comunicare și organizare
Persoană dinamică, energică și orientată către rezultate
Engleza – nivel business mediu
Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel mediu

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta15.10.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta18.10.201810:00

Bibliografia:
Codul Civil: Persoana juridică, Contracte speciale;
Legea societăților nr. 31/1990;
OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Codul Muncii;
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.10.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.10.2018 – scris
18.10.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.10.2018
4Termenul până la care se pot depune contestaţiile16.10.2018
5Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor17.10.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu și rezultatele finale ale concursului18.10.2018

Președinte comisie,

Soceanu Mariana

luni, 24 septembrie 2018


7aug.2018

Angajări

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern cod C.O.R.: 241306

a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – post aflat in directa subordine a directorului general
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Auditor intern

b) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
- carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
- cazierul judiciar
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitătile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

c) Condițiile specifice:
Studii de specialitate- profil economic: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diploma de licenţă şi master în specialitate;
Perfecţionări, specializări: cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare, contabilitate financiara, audit financiar;
Management organizaţional, control intern şi guvernantă;
Experienta anterioara in audit intern- Certificate/diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca auditor public intern, respectiv Certificat de atestare pentru funcţia de auditor intern, emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
Cunoasterea legislatiei specifice si a metodologiei de audit intern;
Experienta in activitati de control si audit financiar;
Capacitate de organizare, planificare si de a lucra sub presiune;
Gandire analitica critica si obiectiva, atentie la detalii capacitate de analiză şi sinteză, simţ tehnic;
Capacitate de comunicare intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris, bun mediator;
Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel avansat, inclusiv programe de specialitate;

d) Conditiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercitiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanta28.08.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanta31.08.201810:00

Bibliografia:
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin OMFP nr. 252/2004;
H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activită?ii de audit public intern;
Legea nr. 82/24.12.1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;
Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;
Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfă?oară activitatea de control financiar preventiv propriu;
O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului ?i structurii bugetului de venituri ?i cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.08.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs28.08.2018 – scris
31.08.2018 – interviu
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă29.08.2018
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu31.08.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile30.08.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor31.08.2018

Președinte comisie,

Soceanu Mariana

marți, 07 august 2018


16iul.2018

Angajări

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța

ANGAJEAZĂ CASIER BILETE SI ABONAMENTE


  Cerințe:
 • Studii medii
 • Abilitati de lucru cu numere
 • Abilitati de comunicare si relationare cu publicul
 • Capacitate de adaptare la program inegal
 • Cunostinte medii de operare pe calculator
 • Respectarea regimului garantiilor obligatorii si suplimentare

  Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de angajare:
 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei sau curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
 • carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare.

  Beneficii:
 • Nivel salarial lunar net 1.400 – 1.600 lei + 300 lei tichete de masă
 • Formare profesională continuă
 • Mediu de lucru profesionist

Date de contact:
- Sediul R.A.T.C., str. Industrială, nr. 8, Constanta – Serviciul Resurse Umane,
- 0241/618581, int. 418,
- ligia.dumitru@ratc.ro

luni, 16 iulie 2018


30mai.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului de casier bilete si abonamente

Avand in vedere prevederile Regulamentului nr. 1500/05.02.2018 privind ocuparea unui post vacant pentru personalul din cadrul R.A.T.C. Constanta, precum si prevederile art. 77 alin. 1 lit. i din contractul colectiv de munca aplicabil conform caruia salariatii RATC beneficiaza de o zi libera in a doua vineri a luni iunie – respectiv 08.06.2018 – data limita pentru depunerea dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de casier bilete si abonamente si prelungeste pana la data de 11.06.2018, ora 15:00.

Secretar Comisie de concurs,
Fizula Cadrie

miercuri, 30 mai 2018


21mai.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de CASIER BILETE SI ABONAMENTE cod C.O.R.: 962302
a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 10 posturi - Funcție execuție;
Structurile în cadrul carora se afla aceste posturi: R.A.T.C. – Chioșcuri de distribuție abonamente și bilete .
b) Nivelul studiilor și experiența necesară ocupării postului:
Studii: Minim 10 clase
Experiența în funcția respectivă/similară:-1 an
Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei sau curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie
- carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveți calitatea de salariat al RATC Constanța)
- cazierul judiciar
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241/618581, interior 438
c) Condițiile specifice:
- Experiență minim 1 an într-o funcție similară;
- Cunoștințe medii de operare pe calculator;
- Respectarea regimului garanțiilor obligatorii și suplimentare prevăzut de Legea 22/1969 (instituire ipoteca pe un imobil sau teren în favoarea RATC);
- Abilități de comunicare și muncă cu publicul, abilități de lucru cu numere, capacitate de analiza și sinteză;
- Seriozitate, corectitudine.
Condițiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română și domiciliul în România;
- să cunoasteti limba română, scris și vorbit;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercițiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experiență, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
d) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul RATC Constanța13.06.20189:00
2InterviulSediul RATC Constanța15.06.201813:00
  Bibliografia:
 • Legea 22/1969 modificată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limită: 08.06.2018; Ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.d)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă13.06.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu15.06.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile14.06.2018, ora 14:00
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor14.06.2018

Președinte comisie,

Vasile Florentina

luni, 21 mai 2018


24apr.2018

Angajări

ANUNT privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Mecanic auto cod C.O.R.: 723103
a) Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1;
Structurile în cadrul carora se afla aceste posturi: atelier mentenanță și reparație.
b) Nivelul studiilor și experiența necesară ocupării postului:
Studii: 10 clase/Medii/Școala profesională - profil mecanic
Experiența în funcția respectivă/similară:-3 ani
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
- curriculum vitae (CV);
- copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice
- carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă (numai daca nu aveți calitatea de salariat al RATC Constanța)
- cazierul judiciar în original
- adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: STANIMIR MONICA
Telefon: 0241/618581, interior 401
d) Candidatul ideal:
Condițiile specifice:
e) Condițiile necesare ocupării postului:
- să aveti cetătenie română și domiciliul în România;
- să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aveti capacitate deplină de exercițiu;
- să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experiență, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt.Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul RATC Constanța16.05.201810:00
2InterviulSediul RATC Constanța18.05.201810:00
  Bibliografia:
 • Surse de informare: autobuze cu motoare diesel orizontale; manualul de întreținere pentru autobuzele MAZ

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Nr.crt.Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs11.05.2018
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs16 si 18.05.2018
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică16.05.2018
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu18.05.2018
5Termenul în care se pot depune contestaţiile17.05.2018
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor18.05.2018

Presedinte comisie,

Gevat Bari

marți, 24 aprilie 2018


Pagina 3 din 7« Știri mai noi12345 ... 7Știri mai vechi »