• office@ratc.ro
 • 0241-618.581
 • 0241-694.863
 • Str. Industrială nr.8, Constanța

RATC Constanța - Operator de date cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, subscrisa R.A.T.C. Constanța, cu sediul în loc. Constanța, str. Industrială nr.8, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/60/1991, CUI: RO1883902, telefon: 0241/618581, fax: 0241/694863, e-mail: office@ratc.ro, reprezentată legal prin director general Ovidiu Cristian Tănase, prin imputernicita sa S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L., cu sediul în loc.Constanța, Aleea Egretei, nr.13A, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/1498/2002, CUI: RO14726349, telefon: 0241/559852, fax: 0241/559853, e-mail: cleancontrolitc@yahoo.com, reprezentată legal prin director Aurel Mitran, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoana.

Scopul colectării datelor este constatarea și sancționarea contravențiilor (întocmirea proceselor verbale) și eliberarea abonamentelor/legițimatiilor reduse/gratuite, după caz.

  Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare:
 1. întocmirii proceselor verbale de contravenție;
 2. eliberării abonamentelor reduse/gratuite, după caz.
  Refuzul dvs. determină:
 1. apelarea la ajutorul jandarmilor în vederea legitimarii, la capetele de linii;
 2. imposibilitatea ca R.A.T.C. Constanța să vă acorde facilitățile prevăzute de legile speciale ai căror beneficiari sunteți (abonamente reduse/gratuite, după caz, pentru circulația cu mijloacele de transport în comun).

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: S.C. CLEAN CONTROL ITC. S.R.L. Constanța, având datele de identificare precizate mai sus, autorităților publice locale, serviciilor sociale și de sănătate, instituțiilor de învățământ și educație și/sau instanțelor de judecată (și avocatilor colaboratori), după caz.

Conform Legii nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la S.C. CLEAN CONTROL ITC S.R.L. Constanța (în ceea ce priveste datele personale înscrise în procesele verbale de contravenție), respectiv la R.A.T.C. Constanța (referitor la datele personale utilizate pentru eliberarea abonamentelor reduse/gratuite). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinatate.